STATUT  STOWARZYSZENIA

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego Statutu nosi nazwę:„Kęszyca Leśna Sobie i Sąsiadom”

§2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a jego siedzibą Kęszyca Leśna 50.

§3

Stowarzyszenie jest osobą prawną i podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.

Rozdział II

CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§4

Celem Stowarzyszenia jest:

 • 1. Poprawa, jakości życia mieszkańców Kęszycy Leśnej i
      okolic, poprzez, między innymi prowadzenie i
      organizowanie kursów, szkoleń i warsztatów.
 • 2. Propagowanie postaw obywatelskich wśród mieszkańców
      Kęszycy Leśnej.
 • 3. Działanie na rzecz poprawy turystycznych, rekreacyjnych i
      krajoznawczych walorów Kęszycy Leśnej i okolic.
 • 4. Działanie na rzecz poprawy środowiska naturalnego Kęszycy Leśnej.
 • 5. Propagowanie historii miejscowości i budowa jej tradycji.

do góry

§5

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • 1. Działalność edukacyjno-informacyjną.
 • 2. Inicjatywy kierowane do władz administracji samorządowej i
      rządowej.
 • 3. Współpraca z organami administracji w zakresie objętym
      celami Stowarzyszenia.
 • 4. Współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi w celu
      realizacji założeń statutowych.                                     

do góry

Rozdział III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§6

Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:

 • 1. zwyczajnych
 • 2. wspierających
 • 3. honorowych

do góry

§7

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy obywatel polski jak również cudzoziemiec, bez względu na miejsce zamieszkania.

§8

 • 1. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd zwykłą większością
      głosów, po złożeniu przez nich pisemnej deklaracji według
      wzoru określonego przez Zarząd.
 • 2. Członkowstwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd
      uchwały o przyjęciu. O wyniku uchwały, tzn. przyjęciu bądź
      odmowie przyjęcia do Stowarzyszenia Zarząd zawiadamia
      pisemnie zainteresowanego, najpóźniej przed upływem 3
      miesięcy, od złożenia wniosku.
 • 3. Założyciele Stowarzyszenia, którzy podpisali Listę
      założycieli, dołączoną do wniosku o rejestrację
      Stowarzyszenia, stają się jego członkami z chwilą
      uprawomocnienia się postanowienia Sądu o
      zarejestrowaniu Stowarzyszenia.

§9

 • 1. Członkowie zwyczajni maja prawo:

 • a. uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków z głosem
      stanowiącym,
  b. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
  c. brać czynny udział we wszystkich formach działalności
      stowarzyszenia,
  d. zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Stowarzyszenia i
      żądać informacji o sposobie ich załatwienia, oraz oceniać
      działalność władz Stowarzyszenia,
  e. otrzymywać od władz Stowarzyszenia pomoc w realizacji
      statutowych zadań,
  f. korzystać z urządzeń Stowarzyszenia, g. korzystać z innych
     uprawnień wynikających z działalności statutowej
     Stowarzyszenia.

 • 2. Członek Stowarzyszenia może udzielić pisemnego
      pełnomocnictwa osobie mającej pełną zdolność do
      czynności prawnych, do wykonywania uprawnień, o których
      mowa w ust. 1,  z wyjątkiem prawa do bycia wybieranym do
      władz Stowarzyszenia.

do góry

§10

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 • 1. Troszczyć się o dobro i rozwój Stowarzyszenia.
 • 2. Aktywnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia,
      bez wynagrodzenia.
 • 3. Przestrzegać Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
 • 4. Opłacać regularnie składki roczne, w terminie do
      30 kwietnia, każdego roku.

do góry

§11

 • 1. Członkowstwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek:

 • a. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez
      członka wspierającego lub honorowego;
  b. wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie;
  c. wykluczenia ze Stowarzyszenia.

 • 2. Wykluczenie ze Stowarzyszenia może nastąpić w przypadku
      naruszenia przez członka postanowień Statutu,
      nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia lub
      niepłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż
      jeden rok lub działania na szkodę Stowarzyszenia.
 • 3. Uchwałę o wykluczeniu podejmuje Zarząd na wniosek,
      minimum trzech członków Stowarzyszenia. Od uchwały tej
      członek może się odwołać do Walnego Zebrania Członków,
      w ciągu 30 dni od jej doręczenia wraz z uzasadnieniem.
      Odwołanie rozpatruje najbliższe walne zebranie członków.

§12

    Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana działaniem Stowarzyszenia, która udziela mu pomocy finansowej lub w jakiejkolwiek innej formie wspiera działania Stowarzyszenia.

§13

    Członka wspierającego przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnego zgłoszenia.

§14

 • 1. Członkowie wspierający uprawnieni są do korzystania z
      praw członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego
      prawa wyborczego, a na Walnym Zebraniu Członków
      przysługuje im tylko głos doradczy.
 • 2. Członkowie wspierający udzielają pomocy Stowarzyszeniu
      w realizacji jego zadań statutowych i przestrzegają
      postanowień Statutu i uchwał Władz Stowarzyszenia.
 • 3. Członkowie wspierający mają prawo uczestniczenia w
      posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 • 4. Członek wspierający Stowarzyszenia zwolniony jest z
      obowiązku płacenia składek członkowskich.

do góry

§15

 • 1. Godność „Członka honorowego” - osobom szczególnie
      zasłużonym dla Stowarzyszenia nadaje Walne Zebranie
      Członków na wniosek Zarządu.
 • 2. Członek honorowy Stowarzyszenia korzysta ze wszystkich
      uprawnień członka zwyczajnego z wyjątkiem biernego i
      czynnego prawa wyborczego, a na Walnym Zebraniu
      Członków przysługuje mu tylko głos doradczy.
 • 3. Członkowie honorowi udzielają pomocy Stowarzyszeniu w
      realizacji jego zadań statutowych i przestrzegają
      postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
 • 4. Członkowie honorowi mają prawo uczestniczenia w
      posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 • 5. Członek honorowy Stowarzyszenia zwolniony jest z
      obowiązku płacenia składek członkowskich.

Rozdział IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§16

 • 1. Władzami Stowarzyszenia są:

 • a. Walne Zebranie Członków;
  b. Zarząd;
  c. Komisja Rewizyjna.
 • 2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.
 • 3. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez
      Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym, chyba,
      że więcej niż połowa członków biorących udział w Walnym
      Zebraniu opowie się za wyborami w głosowaniu jawnym.
 • 4. Wyboru członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje się
      spośród kandydatów członków Stowarzyszenia, którzy
      wyrazili ustną lub pisemną zgodę na kandydowanie.

do góry

§17

 • Członkostwo w Zarządzie lub w Komisji Rewizyjnej ustaje na wskutek:

 • a. upływu kadencji, przy czym za chwilę upływu kadencji
      określonej w ' 16 ust. 2, uważa się dzień odbycia Walnego
      Zebrania Członków, na którym Zarząd złoży sprawozdanie
      za ostatni rok działalności,
  b. ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
  c. pisemnego zrzeczenia się udziału w tych władzach,
  d. odwołania przez Walne Zebranie Członków na wniosek,
      co najmniej 1/10 członków Stowarzyszenia,
  e. choroby powodującej trwałą niezdolność do pełnienia
      funkcji,
  f. nie wypełnienia obowiązków przez okres jednego roku,
  g. istotnego naruszenia postanowień Statutu.
           W razie niedokonania wyboru nowego Zarządu i Komisji
      Rewizyjnej na Walnym Zebraniu Członków, o którym mowa
      w ust. 1 lit. a, dotychczasowy Zarząd i Komisja Rewizyjna
      pełnią swoje obowiązki do czasu wyboru nowych władz.
      Wybór nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej musi zostać
      dokonany najpóźniej w ciągu 6 miesięcy od dnia upływu
      kadencji poprzednich władz Stowarzyszenia.
           W razie niedokonania wyboru nowych władz w terminie
      określonym w zdaniu poprzednim na każdym z członków
      Stowarzyszenia ciąży obowiązek powiadomienia o tym
      fakcie organu nadzorującego działalność Stowarzyszenia.

Walne zebranie członków

§18

 • 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 • 2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 • a. określenie głównych kierunków programu działania
      Stowarzyszenia,
  b. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i
      Komisji Rewizyjnej,
  c. udzielanie Zarządowi i Komisji Rewizyjnej absolutorium za
      okres objęty sprawozdaniem,
  d. wybór Zarządu,
  e. wybór Komisji Rewizyjnej,
   f. odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
  g. uzupełnianie składu władz Stowarzyszenia,
  h. rozstrzyganie odwołań od uchwał o wykreśleniu z listy
      członków w wypadku przewidzianym w ' 11 ust.3,
   i. określanie wysokości składki członkowskiej,
   j. dokonywanie zmian w Statucie,
  k. decydowanie o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
   l. decydowanie o innych sprawach, jeżeli wynika to
      z postanowień Statutu,
  m. decydowanie o innych sprawach Stowarzyszenia,
       nie zastrzeżonych postanowieniami Statutu będącymi w
       kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

do góry

§19

 • 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest raz w
      roku przez Zarząd i jest poświęcone w szczególności
      sprawom wymienionym w ' 18 ust.2 pkt. a, b, c, d, e.
 • 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zostaje zwołane
      przez Zarząd, w następujących przypadkach:
  a. z własnej inicjatywy,
  b. na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,
  c. na pisemny wniosek 1/10 liczby członków Stowarzyszenia.
 • 3. Zarząd ma obowiązek zwołania Nadzwyczajnego Walnego
      Zebrania Członków w celu uzupełnienia składu władz
      Stowarzyszenia, w ciągu 60 dni, od dnia złożenia
      przedmiotowego odwołania albo od dnia zmniejszenia się
      składu władz, poniżej wymaganego Statutem minimum.
 • 4. Walne Zebranie zwołuje Komisja Rewizyjna w przypadku,
      gdy:

 • a. Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zebrania
      Członków, w ciągu 90 dni, od upływu roku od dnia
      poprzedniego Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
  b. Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
      Członków w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku,
      o którym mowa w ust. 2 pkt. b, c.
  c. Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
      Członków w przypadkach i terminie określonym w ust. 3.
 • 5. Organ zwołujący Zwyczajne Walne lub Nadzwyczajne Walne
      Zebranie Członków powinien powiadomić wszystkich
      członków Stowarzyszenia poprzez wywieszenie 3 ogłoszeń
      na terenie Kęszycy Leśnej, lub:
  - pisemnie,
  - telefonicznie,
  - za pomocą poczty elektronicznej. tych członków, którzy
    określą na piśmie Zarządowi wolę takiego powiadamiania.
       W takim przypadku członkowie zobowiązani są do podania
     aktualnych danych tele-adresowych i ich bieżącą
     aktualizację. Powiadomienie o terminie i proponowanym
     porządku obrad musi nastąpić nie później niż 14 dni przed
     datą zebrania.
 • 6. Porządek obrad może być przez Walne Zebranie Członków
      zmieniony lub rozszerzony.

do góry

§20

 • 1. Jeżeli ust. 2 nie stanowi inaczej Walne Zebranie Członków
       podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, bez
       względu na liczbę członków uprawnionych do głosowania,
       obecnych na Walnym Zebraniu Członków.
 • 2. Uchwały w sprawie zmiany Statutu i rozwiązania
      Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków podejmuje
      bezwzględną większością głosów, przy obecności, co
      najmniej połowy liczby członków bezwzględną większością
      głosów.

Zarząd Stowarzyszenia

§21

 • 1. Zarząd składa się z 5 członków.
 • 2. Spośród siebie Zarząd wyłania Prezesa, Wiceprezesów,
      Skarbnika i Sekretarza.

§22

Do kompetencji Zarządu należy:
a. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
b. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
c. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
d. przyjmowanie i wykreślanie z listy członków,
e. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
f. ustalanie budżetu Stowarzyszenia, g. podejmowanie decyzji
   w innych sprawach, jeżeli wynika, to z postanowień Statutu.

§23

 • 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb,
      ale nie rzadziej niż raz na kwartał.
 • 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykła większością głosów przy
      obecności, co najmniej połowy liczby jego członków. W razie
      równości głosów decyduje głos Prezesa, a w przypadku
      jego nieobecności głos Wiceprezesa.
      W przypadku nieobecności Prezesa i Wiceprezesa
      decyduje głos Sekretarza.

do góry

Komisja Rewizyjna

§24

 • 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym
      Przewodniczącego i Sekretarza.

 • 2. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym
      posiedzeniu, po jego wyborze.

 • 3. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie
      Zarządu.

 • 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w
      posiedzeniu Zarządu.

§25

 • 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej
      Stowarzyszenia.
 • 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 • a. przeprowadzenie, co najmniej raz w roku kontroli
      gospodarki finansowej Stowarzyszenia,
  b. dokonanie kontroli przynajmniej raz w roku stanu majątku
      oraz sposobów zarządzania tym majątkiem przez Zarząd,
  c. kontrololowanie przestrzegania Statutu i wykonywania
      uchwał Walnego Zebrania Członków przez Zarząd,
  d. przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdania oraz
       wniosków w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi,
  e. zwoływanie Walnego Zebrania Członków w przypadku
      określonym w ' 19 ust. 4.
 • 3. Komisja Rewizyjna może korzystać z pomocy
      rzeczoznawców.
 • do góry

  §26

  • 1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w
       miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
  • 2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą
       większością głosów przy obecności, co najmniej
       połowy liczby jej członków. W razie równości głosów
       decyduje głos Przewodniczącego, a w przypadku jego
       nieobecności głos Sekretarza.

  Rozdział V

  Majątek i fundusze Stowarzyszenia

  §27

  • 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
   a. wpływów ze składek członkowskich.
   b. wpływów z darowizn, spadków i zapisów,
   c. wpływów z dotacji.
   d. wpływów z działalności statutowej.
   e. ofiarności publicznej.
   f. dochodów z majątku Stowarzyszenia.
   g. innych źródeł.
  • 2. Wysokość minimalnej, rocznej składki członkowskiej
       wynosi: 30,00 zł.

  §28

  • 1. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

  §29

      Do składania w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli i podpisywania dokumentów upoważnieni są: Prezes lub Wiceprezes, każdy działający łącznie z jednym z członków Zarządu.

  Rozdział VI

  Rozwiązanie Stowarzyszenia

      W uchwale o rozwiązaniu Stowarzyszenia wyznacza się likwidatora oraz określa sposób likwidacji i przeznaczenia majątku.
      Statut powyższy został przyjęty na Zebraniu Założycielskim w dniu 26 listopada 2009 roku.

  W uchwale o rozwiązaniu Stowarzyszenia wyznacza się likwidatora oraz określa sposób likwidacji i przeznaczenia majątku.   

     Statut powyższy został przyjęty na Zebraniu Założycielskim
     w dniu 26 listopada 2009 roku.

KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI

  1. .........................................

  2. .........................................

  3. .........................................

  4. .........................................

do góry

Data wpisu 22.02. 2010 by Admin