NEWS - 26.03.2022

Zebranie sprawozdawczo - wyborcze 2022.

Stowarzyszenie  Kęszyca Leśna   Zebranie otworzył Prezes Zarządu Stowarzyszenia witając obecnych na zebraniu członków Stowarzyszenia. Na podstawie listy obecności Prezes stwierdził, że w zebraniu uczestniczy 14 członków i zgodnie z &20 Statutu zebranie może podejmować prawomocne uchwały. Prezes zaproponował przeprowadzenie wyborów przewodniczącego i protokolanta zebrania. Uczestnicy wybrali na przewodniczącego Jerzego Kardelę - 13 głosów za, 1 wstrzymujący się, a na protokolanta Beatę Błaszczak - 13 głosów za i 1 wstrzymujący się. Przewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad (od 11 marca umieszczony na ogłoszeniach i na stronie internetowej). Propozycję przyjęto jednogłośnie, bez zmian, po czym Beata Błaszczak odczytała sprawozdanie Zarządu za rok 2021, a Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Henryk Kopczyński (w oparciu o bilans sporządzony przez Biuro Rachunkowe „Ekonom” z Międzyrzecza) przedstawił wyniki działalności finansowej i gospodarczej Zarządu, zgłaszając wniosek Komisji o udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2021. Przewodniczący otworzył dyskusję na temat przedstawionych sprawozdań. Zebrani nie wnieśli uwag do obydwóch sprawozdań, wobec czego przewodniczący zaproponował głosowanie nad udzieleniem absolutorium za rok 2021 Zarządowi - Uchwała nr 1/2022 Zebrania oraz udzielenie absolutorium Komisji Rewizyjnej - Uchwała nr 2/2022 Zebrania. W następnej kolejności przewodniczący przedłożył pod głosowanie projekt Uchwały nr 3/2022 Zebrania w sprawie przeniesienia zysku z roku 2021 na dochody Stowarzyszenia w roku 2022 - uchwałę przyjęto jednogłośnie. Po 10 minutach przerwy dokonano wyboru komisji skrutacyjnej, celem przeprowadzenia wyborów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej na następną kadencję. W skład komisji wybrano Mirosława Jóźwiaka, Piotra Chicuna oraz Andrzeja Błaszczaka. Komisja poprosiła zebranych o zgłaszanie kandydatów do Zarządu. Zgłoszono następujących kandydatów: Beata Błaszczak, Marek Judek, Hanna Chudzińska, Ireneusz Wiśnik, Anetta Macheta. Przegłosowano zamknięcie listy a wszyscy kandydaci złożyli pisemne oświadczenia o zgodzie na kandydowanie. W następnej kolejności odbyło się głosowanie na poszczególnych kandydatów, którzy otrzymali następującą ilość głosów: Beata Błaszczak - 12, Marek Judek - 13, Hanna Chudzińska -12, Ireneusz Wiśnik -13, Anetta Macheta - 13. Następnie komisja ogłosiła zgłaszanie kandydatów do Komisji Rewizyjnej, zgłoszono następujących kandydatów: Jerzy Kardela, Henryk Kopczyński, Ryszard Macheta. Przegłosowano zamknięcie listy, wszyscy kandydaci złożyli pisemne oświadczenia o zgodzie na kandydowanie. W wyniku głosowania kandydaci otrzymali następującą ilość głosów: Jerzy Kardela - 13, Henryk Kopczyński - 14, Ryszard Macheta - 13. Nastąpiło ukonstytuowanie obu organów. Zarząd: Anetta Macheta - Prezes Zarządu, Marek Judek - Wiceprezes Zarządu, Ireneusz Wiśnik - Wiceprezes Zarządu, Hanna Chudzińska - Sekretarz, Beata Błaszczak - Skarbnik, uchwała nr 1/2022 Zarządu. Komisja Rewizyjna: Jerzy Kardela - Przewodniczący, Henryk Kopczyński - członek komisji, Ryszard Macheta - członek komisji. W dyskusji, która miała miejsce po wyborach poruszono 2 tematy. Zarząd pilnie ustali i poda do wiadomości termin sprzątania Kęszycy Leśnej. Zarząd pilnie wystąpi do Starostwa Powiatowego w sprawie bardzo intensywnej emisji gazów z fabryki papy Werner Janikowo w Kęszycy Leśnej. Po tych uwagach wyczerpany został program zebrania i przegłosowano zamknięcie zebrania.

Tekst: Jerzy Kardela  | Foto: Krzysztof Adamczak - Admin  | Data Newsa:26.03.2022r. | do góry